Вход

SFbBox by psd to html

Медицински център Хармония ООД специализира също
така в профилактиката, т.е. предпазването, установяването
и лечението на заболяванията свързани пряко със специалност „Вътрешни болести”.КАКВО Е СПЕЦИАЛНОСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ?

Вътрешни болести
Вътрешни болести
Оборудване и апаратура в кабинет Вътрешни болести

Историята на науката „Вътрешни болести” е всъщност история на медицинската наука. Вътрешните болести (вътрешната медицина) са основният и най-обширен дял на клиничната медицина, който изучава заболяванията на вътрешните органи и системи, тяхната причини за възникване, развитие и проявяване, тяхната диагноза и успешното им лекуване.
Вътрешните болести са били основен дял на някогашната
единна медицинска наука, от който постепенно се отделили като самостоятелни дисциплини инфекциозните, детските и нервните болести, психиатрията и др.

За основоположник на древната медицинска наука се
смята Хипократ, който около 400 г. пр. н. е. създава на о. Кос първата школа за обучение на лекари.ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ ВКЛЮЧВАТ ТРИ ОСНОВНИ РАЗДЕЛА.

- Първият раздел е вътрешна пропедевтика. Нейн предмет е изследването на болния.
- Вторият раздел е клиника на вътрешните болести. Тя
изучава причините за възникване на болестите, тяхното
протичане, характерните симптоми, методите за диагностика и основните начини за лекуването им.
- Третият раздел е терапия на вътрешните болести.
Наименованието терапия произлиза от гръцката дума therapeia - лекуване. В този раздел на Вътрешните болести
тежестта пада главно върху цялостното лекуване на боледуващия орган или система, както и на засегнатите в по-голяма или по-малка степен други органи и системи. Терапията използва богат арсенал от лечебни средства: лекарства, химиотерапевтични агенти, имунотерапия, физиотерапия, санаторно-курортно лечение, лечебно хранене, билкотерапия и др.ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА В КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

1. Съвременен Електрокардиографски апарат
2. Съвременен Ехографски апарат с три сонди за различните органи
3. Спирометър
4. Глюкомер, теглилка с ръстомер, негативоскоп, кушетки за преглед.

На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно- оздравителна програма, включваща:
1. Високо квалифициран медицински преглед от лекарски екип и
2. Прецизни изследвания